Strona główna

Zryczałtowany dodatek energetyczny

ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY

dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy

Od dnia 01 stycznia 2014r osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego.

 ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY

dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy

Od dnia 01 stycznia 2014r osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego.

O dodatek energetyczny może ubiegać się wnioskodawca, który spełnia jednocześnie następujące warunki;

1) ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.Nr 71, poz.734, z późn.zm. )

2) jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym

3) zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej

Dodatek energetyczny wynosić będzie rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym ;

1) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną

2)1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób

3) 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób

Dodatek energetyczny będzie wypłacany do dnia 10-g- każdego miesiąca z góry z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym będzie wypłacany do dnia 30 stycznia danego roku.

Dodatek energetyczny będzie wynosić miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Dodatek energetyczny przyznawany będzie na wniosek osoby uprawnionej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze decyzji.

Do wniosku należy dołączyć umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej.

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 984).

W celu otrzymania dodatku energetycznego należy złożyć stosowny wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem (pokój nr 1) .