Strona główna

Karta Dużej Rodziny

W dniu 16.06.2014r weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych ( Dz. U. 2014r. poz. 775 ) - z rozporządzeniem można zapoznać się tutaj (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/755/). To nowe, rządowe narzędzie wspierania rodzin z przynajmniej trojgiem dzieci. W związku z tym, od 16.06.br. można w Wysokiem Mazowieckiem ubiegać się o przyznanie Karty Dużej Rodziny (KDR).

Natomiast od 01.01.2015r weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. O Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. Z 2014r, poz. 1863) określająca zasady przyznania członkom rodziny wielodzietnej KDR , sposób przyznawania uprawnień. Uprawnienia te polegają na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów , usług lub innych form działalności.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.

Właścicielom ogólnopolskiej karty będą przysługiwały tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, wejścia do muzeów oraz na niektóre przejazdy komunikacją publiczną. Wykaz uprawnień przyznawanych przez wszystkie podmioty uczestniczące w programie będzie bieżąco aktualizowany i zamieszczony będzie na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl ) oraz na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl . Ideą kart rodzinnych jest rozbudowywanie oferty. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

Kartę przyznaje Burmistrz Miasta ,ze względu na miejsce zamieszkana rodziny, na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wnioski o KDR można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 15, pokój nr 1. (wnioski udostępnia ośrodek lub można pobrać je ze strony internetowej https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki ). Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

Zgodnie z art. 14 ustawy o Karcie Dużej Rodziny Wójt/Burmistrz /Prezydent przyznając Kartę, informuje członka rodziny wielodzietnej o przysługujących mu uprawnieniach przez wskazanie strony internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rodziny, na której jest zamieszczony wykaz uprawnień przysługujących członkom rodzin wielodzietnych posiadającym Karty oraz o obowiązku niezwłocznego powiadomienia o wystąpieniu zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania.

 

Więcej informacji o Karcie Dużej Rodziny oraz uprawnienia wynikające z jej posiadania można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl