Strona główna

,,Dobry Start" dla ucznia

dobry start300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.

 

 

 

 Dla kogo i do kiedy wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje:

1) rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych – raz w roku na dziecko;

2) osobom uczącym się – raz w roku.

 

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia -  w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole !!!

 

Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?

Aby otrzymać jednorazowe świadczenie „Dobry Start” należy złożyć wniosek.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, na okres zasiłkowy (2018/2019) będą przyjmowane:

- od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r.drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny, banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,

- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15, pokój nr 9.

UWAGA!

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2018 r.

Wnioski złożone w okresie od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. będą realizowane  w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Gdzie można pobrać wnioski?

Wnioski wraz z załącznikami będzie można pobrać od 1 lipca 2018 r.  ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15.

 

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”