Strona główna

Świadczenia wychowawcze

logoOd 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochód rodziny.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca 2019 r. (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od  1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

 

Termin składania wniosków

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach, tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które aktualnie nie pobiera świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie  od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca 2019 r.

W przypadku, gdy rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września 2019 r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

 

Terminy wypłat świadczenia wychowawczego

  • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r.  - świadczenie z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
  • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r.  - świadczenie z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
  • Złożenie wniosku w październiku 2019 r.  - świadczenie z wyrównaniem od października 2019 r., zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r.  - świadczenie z wyrównaniem od listopada 2019 r., zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.
  • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.  - świadczenie z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Terminy składania wniosków dla rodziców, którzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o „500+” na pierwsze dziecko

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października 2019 r. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).

Uwaga!  Rodzice muszą pamiętać, aby złożyć wniosek do 30 września 2019 r., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca 2019 r.

Procedura składania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego

Od 1 lipca 2019 r. zniesione zostaje kryterium dochodowe. Oznacza to, że  rodzice nie będą  dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku zostanie uproszczony i skrócony. Dzięki temu łatwiej będzie można składać wnioski drogą elektroniczną.

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica, w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Jednak, w przypadku osób rozwiedzionych, przy składaniu wniosku konieczne będzie przedstawienie wyroku sądu orzekającego rozwód.

Zlikwidowany zostanie obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego                             w drodze decyzji administracyjnej. Teraz  wydawana będzie informacja o przyznaniu świadczenia. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej.

 

 Termin składania wniosku na nowo narodzone dzieci

Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc. 

Od 1 lipca rodzice będą mieli 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie 500+ otrzymają  z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

 

Wypłata świadczenia wychowawczego w przypadku śmierci  wnioskodawcy

W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane, lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia -  rodzic, który został z dzieckiem musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

Powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw, w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.

 

 

Źródlo: https://www.gov.pl/web/rodzina/7-pytan-i-odpowiedzi-o-rodzina-500-na-nowych-zasadach

Podstawa prawna:

 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000195/U/D20160195Lj.pdf

Wzór wniosku o świadczenie wychowawcze na okres 2019/2021:

http://n-15-6.dcs.redcdn.pl/file/o2/tvn/web-content/m/p121/f/9f6992966d4c363ea0162a056cb45fe5/42eaa4be-d203-4e11-9eed-78f124678a33.pdf