Zryczałtowany dodatek energetyczny

 ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY

dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy

Od dnia 01 stycznia 2014r osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego.

O dodatek energetyczny może ubiegać się wnioskodawca, który spełnia jednocześnie następujące warunki;

1) ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.Nr 71, poz.734, z późn.zm. )

2) jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym

3) zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej

Dodatek energetyczny wynosić będzie rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym ;

1) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną

2)1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób

3) 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób

Dodatek energetyczny będzie wypłacany do dnia 10-g- każdego miesiąca z góry z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym będzie wypłacany do dnia 30 stycznia danego roku.

Dodatek energetyczny będzie wynosić miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Dodatek energetyczny przyznawany będzie na wniosek osoby uprawnionej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze decyzji.

Do wniosku należy dołączyć umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej.

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 984).

W celu otrzymania dodatku energetycznego należy złożyć stosowny wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem (pokój nr 1) .