Strona główna

Dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych

W dniu 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Obowiązujący wzór wniosku dostępny jest poniżej. Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 15 w biurze podawczym w godzinach: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30 najpóźniej do 30 listopada 2022 r. Wydrukowane wnioski będą dostępne także dla mieszkańców miasta w biurze podawczym, w siedzibie Urzędu Miasta (na parterze).


Zgodnie z nowymi przepisami, wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku otrzymają również gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym.
Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:
1. 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
2. 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
3. 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
4. 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.
Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych należy złożyć w terminie do 30 listopada 2022 r.
Wnioski można składać również za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektronicznie, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym.
Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo
2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
3. kocioł olejowy.
Bezwzględnym warunkiem uzyskania dodatku dla gospodarstwa domowego jest potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Podobnie jak w przypadku dodatku węglowego, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Natomiast gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
Do pobrania:

Załączniki:
Pobierz plik (RODO_dodatek_dla_gospdoarstw_domowych.doc)RODO_dodatek_dla_gospdoarstw_domowych.doc[Informacja o przetwarzaniu danych osobowych]32 kB
Pobierz plik (wniosek_o_dodatek_dla_gospdoarstw_domowych.doc)wniosek_o_dodatek_dla_gospdoarstw_domowych.doc[WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA]97 kB