Strona główna

Opieka Wytchnieniowa 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza nabór chętnych osób do uczestnictwa w Programie „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2023.

 

Program jest dedykowany dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności (niepełnosprawność sprzężona/ złożona)

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniem równoważnym, które wymagają wysokiego poziomu wsparcia.

Przystąpienie do Programu „Opieka wytchnieniowa” zapewnia czasowe odciążenie od codziennych obowiązków, związanych z bezpośrednim, ciągłym sprawowaniem opieki nad dzieckiem lub dorosłą osobą niepełnosprawną, wymagającą całodobowej opieki.

Zapewnienie wsparcia w zakresie usług opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy, zwanego dalej „Funduszem”, powstałego z dniem 1 stycznia 2019 r. na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.).

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

Źródłem finansowania Programu edycja 2023, są środki ujęte w planie finansowym Funduszu na 2023 r. w kwocie 150 mln zł. Dysponentem środków Funduszu jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, zwany dalej „Ministrem”.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Opieka wytchnieniowa” można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 15 lub pod numerem telefonu: 86-275-27-09.

oraz na stronie internetowej:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023?fbclid=IwAR3ljJsQYaCVw4ycbN6ZW4NCw6ORlhIEvwaRgAT9He3EE8yr2Ac2202iv-k