Statut ośrodka

Statut

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Wysokiem Mazowieckiem

 

i. postanowienia ogólne

§ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem działa na podstawie:

           ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ,

           ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ,

           ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych,

           ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,

           niniejszego Statutu.

§ 2.  1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej w Statucie Ośrodkiem – jest samorządową jednostką organizacyjną – do realizacji zadań pomocy społecznej, podległą Radzie Miasta Wysokie Mazowieckie.

2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Wysokie Mazowieckie.

3. Terenem działania Ośrodka jest miasto Wysokie Mazowieckie.

ii. zadania ośrodka

§ 3. 1.Ośrodek wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej, realizowane przez gminę oraz zadania zlecone gminie przez administrację rządową na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw w ramach pomocy społecznej.

             2.Ośrodek jest bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań pomocy społecznej w w szczególności w zakresie:

           analizowania i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

           pobudzania społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

           prowadzenia pracy socjalnej skierowanej na pomoc rodzinom i osobom,

           prowadzenia działalności zapobiegającej degradacji rodzin i grup społecznych,

           sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,

           organizowania usług opiekuńczych,

           wytaczania na rzecz osób potrzebujących powództwa o roszczenia alimentacyjne,

           udzielania schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

           opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne na określonych przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

           przyznawania i wypłacania zasiłków oraz udzielania pomocy rzeczowej – zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

           sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

           przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych na podstawie upoważnienia Burmistrza  Miasta,

           przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta,

2. Ośrodek wykonuje inne zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone przez administrację rządową i samorządową.

§ 4. 1.Ośrodek w trakcie realizacji  swych zadań  statutowych współpracuje z działającymi na jego terenie organizacjami społecznymi zajmującymi się niesieniem pomocy oraz kościołami, współpracuje także z administracją rządową, powiatowymi centrami pomocy rodzinie,innymi  jednostkami organizacyjnymi samorządu miasta Wysokie Mazowieckie, urzędami pracy, służbą zdrowia, stowarzyszeniami, ubezpieczeniami społecznymi i innymi jednostkami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej,

           2.Ośrodek do realizacji swoich zadań statutowych może podpisywać stosowne porozumienia na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie.

§ 5. Ośrodek koordynuje realizację strategii, o której mowa w art.17 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej.

iii. organizacja ośrodka

§ 6. 1.Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik

             2.Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta

§ 7. Do obowiązków Kierownika Ośrodka należy w szczególności:

           organizowanie pracy Ośrodka,

           składanie radzie gminy corocznych sprawozdań z działalności ośrodka oraz przedstawianie potrzeb z zakresu  pomocy społecznej,

           sporządzanie programów z zakresu pomocy społecznej,

           prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej,

           kierowanie podległymi pracownikami,

§ 8. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka i podział czynności między stanowiska pracy określa Kierownik  Ośrodka w regulaminie organizacyjnym i przedkłada go do zatwierdzenia Burmistrzowi.

§ 9. 1.Burmistrz Miasta udziela kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

              2.Upoważnienie, o którym mowa w ust.1, może być także udzielone innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka.

iv. gospodarka finansowa

 

§ 10. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na podstawie corocznie ustalonego planu finansowego obejmującego przychody i wydatki zgodnie z uchwałą budżetową Gminy, z zachowaniem przepisów dotyczących gospodarowania środkami publicznym.

§ 11. Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.

§ 12. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami określonymi dla jednostek budżetowych.

§ 13. Obsługę finansową Ośrodka zapewnia Referat Finansowy Urzędu Miejskiego w Wysokiem Mazowieckiem.

§ 14. Ośrodek sporządza sprawozdania z realizacji zadań o pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.

§ 15. Ośrodek wyposażony jest w mienie gminne w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności statutowej.

v. nadzór i kontrola

§ 16. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz.

§ 17. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka w zakresie zadań pomocy społecznej sprawuje Wojewoda.

vi. postanowienia końcowe

§ 18. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej w Wysokiem Mazowieckiem.