Świadczenia w pomocy społecznej

Świadczeniami z pomocy społecznej są świadczenia pieniężne i niepieniężne przyznawane przez ośrodki pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej wynosi: 600 zł na osobę w rodzinie lub 776 zł na osobę samotnie gospodarującą.Świadczenia pieniężne:


Zasiłek stały – przysługuje osobie samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku (kobiety 60 lat, mężczyźni – 65 lat) lub niepełnosprawności (orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności), jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej, czyli kwoty 776 , lub osobie pełnoletniej pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeśli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (kryterium na osobę w rodzinie – 600 zł).

Czytaj więcej...

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

 

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) na poziomie gmin. Realizując zadania pomocy społecznej współpracują oni na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Czytaj więcej...