Wspieranie rodziny

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zapewnia się wsparcie, które polega w szczególności na:
wzmacnianiu roli i funkcji rodziny

  • rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny
  • podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny
  • pomocy w integracji rodziny
  • przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny
  • dążeniu do reintegracji rodziny

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego w formie:
1) pracy z rodziną
2) pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.

1. Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:

1) konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;
2) terapii i mediacji;
3) usługa dla rodzin z dziećmi w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych;
4) pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;
5) organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej "grupami wsparcia" lub "grupami samopomocowymi".

Czytaj więcej...